คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติและการให้บริการ งานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีมาตรฐานที่ถือปฏิบัติงานกลุ่มงานดังนี้ 

 

  1. กลุ่มบริหารวิชาการ
  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
  3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  4. กลุ่มบริหารทั่วไป
  5. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
  6. งานทะเบียนและวัดผล
  7. คู่มือนักเรียน
  8. ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
  9. งานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th