เครื่องมือประกันภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

มีรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินดังนี้ 

 

  1. กรอบการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ
  2. คู่มือการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ ส.ธ.๒
  3. คู่มือประเมินคุณลักษณะส.ธ.๒
  4. คู่มือประเมินสมรรถนะ ส.ธ.๒
  5. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. แบบประเมินนวัตกรรม
  7. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
  8. ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการ
  9. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยนักเรียน
  10. แบบสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ (นิเทศการจัดการเรียนรู้)

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412742