การมอบเกียรติบัตรส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยหน้าเสาธง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

มอบในวันอังคารที่ 27  มกราคม 2563

มอบโดย ผู้อำนวยการประยงค์   อินนุพัฒน์

 

ดีเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่

          ห้องม.1/1ครูเสรี ชูศรี   ครูสุวลี   พิชิตมโน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ได้แก่

          ห้อง ม.2/1ครูวัชรินทร์ แก้วประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่

          ห้อง ม.3/1ครูมาโนชญ์ เพชรปรางค์   ครูรจนา   จันทร์ช่วง

 

 

ดีเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่

          ห้อง ม.4/1ครูสมญา แพ่งรักษ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่

          ห้อง ม.5/4ครูดวงกมล นาคทุ่งเตา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่

          ห้อง ม.6/4ครูวรวิทย์ ธดากุล  ครูชาคริต   เพ็ชระ

 

การมอบเกียรติบัตรส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยหน้าเสาธง

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

มอบในวันอังคารที่ 27  มกราคม 2563

 

ดีเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่

          ห้องม.1/3ครูบุญญา คุ้มภิรมย์  ครูรัตนาภรณ์   สุขจันทร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ได้แก่

          ห้อง ม.2/5ครูสุริยา นาคใหญ่  ครูสุพล  จันทร์เที่ยง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่

          ห้อง ม.3/5ครูบุญเกิด ติลกโชติพงศ์  ครูจิรารัตน์   อุณหศิริกุล

 

เกียรติบัตรส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยหน้าเสาธง

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ดีเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่

          ห้อง ม.4/3ครูเยาวภัค ทองชะอม  ครูธัญญรัตน์   นุ้ยฉิม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่

          ห้อง ม.5/6ครูรุ้งธรรม วิเชียรรัตน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่

          ห้อง ม.6/1ครูกันยา วิสาละ          

 

 


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
4
เนื้อหา
486
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
421588