การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

 1. ข้อมูลพื้นฐาน
  1 : โครงสร้างหน่วยงาน
  2 : ข้อมูลผู้บริหาร
  3 : อำนาจหน้าที่
  4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  8 : Q&A
  9 : Social Network
          www : www.st2.ac.th
          Facebook : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
  10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. แผนการดำเนินงาน
  11 : แผนดำเนินการประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี
  12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
 5. การปฏิบัติงาน
  14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 6. การปฏิบัติงาน
  15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  18 : E-Service
 7. การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
  20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 66
  24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 66
  25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 66
  26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 65
 9. การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 66
  30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 66
 10. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy
  31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 11. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 66
  35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 66
 12. แผนป้องกันการทุจริต
  36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 65
 13.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม 
  41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 14. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
19
เนื้อหา
630
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1815560